Vedtægter for Cykelglæden

Vedtægter


 

 

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1:

Foreningens navn er Cykelglæden (cvr.nr. 40171975), og den er stiftet 26. januar 2019.


Stk. 2:

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.§ 2 Formål og vision

Stk. 1:

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form af motionscykling og indoor cycling.

Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter.

Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.


Stk. 2:

Det er foreningens vision at skabe gode fysiske og sociale rammer til glæde for nuværende og kommende medlemmer.

Vi ønsker at skabe sammenhold og kendskab til hinanden på tværs af alle vores forskellige hold.


 

§ 3 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1:

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Cykle Union under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Samvirkende Idræts Foreninger Aalborg (SIFA) - og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.


Stk. 2:

Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

 

 

§ 4 Medlemsforhold

Stk. 1:

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 15 år, og som tilslutter sig foreningens formål samt forpligtiger sig til at betale kontingent for en sæson, svarende til kontingentperioden 1. april til 31. marts.


Stk. 2:

Ethvert medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt ret til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter.

For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i § 7 - Stk. 4.


Stk. 3:

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser.

Medlemmerne er desuden forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.


Stk. 4:

Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemskabet gælder fra, at bestyrelsen har oprettet det.

Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, hvis der foreligger en særlig begrundelse herfor.

Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag.

Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt.

Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.


Stk. 5:

Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen.

Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

 


§ 5 Kontingent

Stk. 1:

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Bestyrelsen kan fritage et medlem for kontingentbetaling, hvis særlige forhold taler for det.


Stk. 2:

Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform. Kontingentperioden løber fra 1. april til 31. marts.

Hvis et medlem stopper i løbet af en sæson, refunderes kontingentet ikke.


Stk. 3:

Hvis et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem.

Sådan et ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.


 

§ 6 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1:

Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, hvis vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.


Stk. 2:

I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

Hvis den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.


Stk. 3:

Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.


Stk. 4:

Hvis et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.


 

§ 7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.


Stk. 2:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.


Stk. 3:

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af mail til medlemmer med en kendt e- mailadresse samt ved opslag på foreningens hjemmeside og eventuelt andre sociale medier.

Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag.

Endelig dagsorden udsendes senest 4 dage før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages samt evt. andre bilag.

 

Stk. 4:

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret.

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst tre måneder og som ikke er i kontingentrestance.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.


Stk. 5:

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.


Stk. 6:

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.


Stk. 7:

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. § 13 og 14.

Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.


Stk. 8:

Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år.

Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.


Stk. 9:

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning.

Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis et eller flere medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, eller dirigenten beslutter det, samt ved alle kampvalg.


Stk. 10:

Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger.

Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


 

§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  • Valg af formand (lige år)
  • Valg af kasserer (ulige år)
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år og 1 i ulige år)
  • Valg af 2 suppleanter (hvert år)
 7. Valg af en revisor og revisorsuppleant (hvert år)
 8. Eventuelt§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.


Stk. 2:

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.


 

§ 10 Bestyrelsen

Stk. 1:

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.


Stk. 2:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og foretager fornøden fordeling af opgaverne.

Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år.

I lige år vælges formand og 2 medlemmer og i ulige år vælges kasserer og et medlem.

Suppleanterne vælges hvert år for et år.

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen, overtager den pågældende, det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.


Stk. 3:

Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.


 

§ 11 Regnskab og revision

Stk. 1:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

Stk. 2:

Bestyrelsen udarbejder årsregnskab.

Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status.

Forud for godkendelsen på generalforsamlingen skal regnskabet være underskrevet af den samlede bestyrelse og påtegnet af den på generalforsamlingen valgte revisor.


Stk. 3:

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for 1 år.


Stk. 4:

Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, at bilag og beholdning stemmer, og at beholdninger og værdier er til stede.

Desuden at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner.

Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger samt forretningsorden og referater fra bestyrelsesmøder.


 

§ 12 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1:

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal særligt bebyrdende aftaler, herunder køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen.


Stk. 2:

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.


Stk. 3:

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ingen andel i foreningens formue eller evt. overskud, der alene tilfalder foreningen.

 


§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1:

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Stk. 2:

Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.


 

§ 14 Opløsning

Stk. 1:

Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

Der skal mindst være 6 uger mellem de to generalforsamlinger.

Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.


Stk. 2:

På den afsluttende generalforsamling skal der træffes beslutning om, hvordan foreningens formue skal anvendes.

Først fyldestgøres alle gældsforpligtelser, hvorefter foreningens formue tilfalder idrætslige formål i Aalborg Kommune.

Ingen medlemmer kan få andel i formuen.


Stk. 3:

Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.


 

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 23. februar 2022.