Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Seneste ændring 8. februar 2019

Cykelglædens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Cykelglæden er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Webmaster René Kenneth Larsen Adresse: Voerbjergvej 40, 9400 Nørresundby CVR: 40171975

Telefonnr.: 41 99 64 16 Mail: webmaster@cykelglaeden.dk Website: https://www.cykelglaeden.dk Mail: webmaster@cykelglaeden.dk Website: https://www.cykelglaeden.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
 2. Almindelige personoplysninger:
  1. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 • Oplysninger om ledere og trænere:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn  
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 2. Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 3. Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 4. Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 5. Levering af varer og ydelser du har bestilt
 6. Administration af din relation til os
 • Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:[2]

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet[3]
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.[4]

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.  

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Cookies

Introduktion Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Kategori: Nødvendig (5)
Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.
COOKIE NAVN UDBYDER TYPE UDLØB
CookieConsent cykelglaeden.dk HTTP 1 år
Først fundet URL: https://www.cykelglaeden.dk/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.cykelglaeden.dk%2Farrangementer%2Fmine-tilmeldinger%2F Cookie formålsbeskrivelse: Gemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne.
Initiator: Script-tag Kilde: notinstalled
Data sendes til: Irland (tilstrækkelig)
SESS# cykelglaeden.dk HTTP 1 dag
Først fundet URL: https://www.facebook.com/login.php Cookie formålsbeskrivelse: Bevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.
Initiator: Script-tag Kilde:
Data sendes til: USA (tilstrækkelig)
wc_cart_hash_# cykelglaeden.dk HTML Session
Først fundet URL: https://www.cykelglaeden.dk/ Cookie formålsbeskrivelse: Uklassificeret
Initiator: Webserver Kilde: cykelglaeden.dk
Data sendes til: Tyskland (tilstrækkelig)
wc_fragments_# cykelglaeden.dk HTML Session
Først fundet URL: https://www.cykelglaeden.dk/ Cookie formålsbeskrivelse: Uklassificeret
Initiator: Webserver Kilde: cykelglaeden.dk
Data sendes til: Tyskland (tilstrækkelig)
wordpress_test_cookie cykelglaeden.dk HTTP Session
Først fundet URL: https://www.cykelglaeden.dk/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.cykelglaeden.dk%2Farrangementer%2Fmine-tilmeldinger%2F Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes til at tjekke om brugerens browser understøtter cookies.
Initiator: Webserver Kilde: cykelglaeden.dk
Data sendes til: Tyskland (tilstrækkelig)
Kategori: Statistik (4)
Statistisk cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

COOKIE NAVN
UDBYDER
TYPE
UDLØB

_ga
cykelglaeden.dk
HTTP
2 år

Først fundet URL: https://www.cykelglaeden.dk/

Cookie formålsbeskrivelse: Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

Initiator: Kildekode linjenummer 438-444
Kilde: Indlejret script

Data sendes til: Tyskland (tilstrækkelig)

_gat
cykelglaeden.dk
HTTP
1 dag

Først fundet URL: https://www.cykelglaeden.dk/

Cookie formålsbeskrivelse: Anvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren

Initiator: Kildekode linjenummer 438-444
Kilde: Indlejret script

Data sendes til: Tyskland (tilstrækkelig)

_gid
cykelglaeden.dk
HTTP
1 dag

Først fundet URL: https://www.cykelglaeden.dk/

Cookie formålsbeskrivelse: Registrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.

Initiator: Kildekode linjenummer 438-444
Kilde: Indlejret script

Data sendes til: Tyskland (tilstrækkelig)

collect
google-analytics.com
Pixel
Session

Først fundet URL: https://www.cykelglaeden.dk/

Cookie formålsbeskrivelse: Benyttes til at indsamle data om brugerens platform (PC, tablet el. mobil) og præferencer – Disse data benyttes af Google Analytics til at optimere hjemmesidens indhold og annoncerelevans.

Initiator: Indlejret script, kildekode linjenummer 438-444
Kilde: https://www.google-analytics.c...

Data sendes til: USA (tilstrækkelig)